תקנון אתר- תנאי שימוש באתר benyc  –

הוראות התקנון מיועדות לנשים ולגברים כאחד, ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של benyc   (להלן” האתר“), אשר מעניק לגולשיו, בין בחינם מידע ושירותים ייחודיים ומתקדמים בנושא תיירות.
הוראות תקנון זה (להלן “התקנון (“חלות על כל שימוש באתר ובשירותים הכלולים בו. כניסה לאתר ושימוש בו מהווה הסכמה להוראות התקנון שלהלן. האתר רשאי בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, לשנות את הוראות התקנון, ושינוי זה יחייב מרגע פרסומו באתר.
1.  תוכן האתר
 1.1 האתר מתמחה בתיירות, מיועד בעיקר לישראלים הנוסעים לניו יורק, ומכיל מידע רב המובא לנוחיות המשתמשים באתר.
1.2 השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) כפי שנקבעו על ידי האתר, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי benyc   בגין תכונות של השירותים והתכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכי המשתמש.
1.3 השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. benyc   אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, לרבות, במידע המצוי בטיפים, מסלולי הטיול.
1.4 האתר אינו אחראי למידע שמופיע באתר בכל הנוגע לאתרים ואטרקציות ולכך שאתרים אלו פעילים, אולם benyc   תעשה כל שביכולתה שההפניה לאתרים ותיאורם יהיו מדויקים ומעודכן ככל האפשר.
1.5 מובהר כי התכנים המוצגים באתר אינם בגדר ייעוץ מקצועי. עוד מובהר כי האתר נערך על פי שיקול דעתם הסובייקטיבי של הכותבות, ואין לייחס לתוכנו כל תוקף מחייב. benyc   אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.
1.6  המידע באתר הינו לשימוש אישי בלבד ולא ניתן לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא אישור מראש ובכתב מאת benyc  .
1.7 טיפים ותגובות מטעם מנויי האתר אשר התקבלו במערכת האתר, מובאים למבקרים כמות שהם .(as is) אין באפשרות שיחור לבחון ולאמת את כל המידע/תכנים המצויים ו/או המתקבלים באתר ע”י גורמים חיצוניים והאתר אינו נושא בכל אחריות באשר לתוכנם.
1.8הקישורים לאתרים אחרים (links) מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין benyc   אחראית לתוכנם של אתרים אלה, מהימנותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. המצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.

 1. 2. הצהרות והתחייבויות המשתמש
  1 מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש, המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעלה לאתר תכנים מהסוג הבא:
  2.1.1 תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של החוק, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה, תכנים פוגעניים, בעלי אופי מיני בוטה, גזעניים או הפוגעים בפרטיות;
  2.1.2 תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למפרסם;
  2.1.3 תכנים המכילים וירוסי מחשב כלשהם;
  2.1.4 תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
  2.1.5 תכנים הפוגעים או מפרים זכויות קנייניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר;
  2.1.6 תכנים המהווים לשון הרע על אדם, או הפוגעים בפרטיותו;
  benyc ו/או מי מטעמה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את התנאים שלעיל, כולם או חלקם, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאמור בכל עת.
  2.2  בנוסף, משתמש המדרג וסוקר מקומות שונים או המפרסם תכנים באתר מתחייב כי הדירוג ייעשה בתום לב, על פי חוות דעתו האישית וללא השפעת שיקולים זרים או אינטרסים מסחריים כלשהם וכי כל מידע שיפרסם יהיה מדויק, אמין ושימושי.
  2.3 המשתמש נותן בזאת את אישורו המפורש לאתר לפרסם את התכנים בצירוף פרסום שמו ושם משפחתו, כפי שהוזנו על ידו בעת ההרשמה, וכן הסכמתו להעניק לאתר רישיון שימוש לא מוגבל בזמן או באזור גיאוגרפי, חופשי מכל תשלום, להשתמש בתכנים שיעלה לאתר, להעתיקם, להציגם, להפיצם, למכור עותקים ולהכין יצירות נגזרות מהם וכן להסמיך אחרים או לתת רישיונות לאחרים לעשות כל אחת מן הפעולות האמורות, בכל מדיה בפורמט אלקטרוני או מודפס.
  2.4  בעצם העברת התכנים לאתר מוותר הגולש על כל טענה בקשר עם זכותו המוסרית ביחס לתכנים וכן על כל דרישה או תביעה כספית או אחרת בקשר עם האמור לעיל.
  2.5 מובהר כי התכנים שיפורסמו על ידי המשתמש באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, וכי משתמשים אלו יוכלו להגיב ולחוות את דעתם. benyc   תעשה את מירב המאמצים כי תגובות המשתמשים האחרים יהיו ראויות ולא פוגעניות, אך היא לא תהא אחראית לכך ולא תישא באחריות כלשהי כלפי המשתמש בנושא זה.
  .62 להסרת כל ספק, benyc   תהיה רשאית לערוך את התכנים, לקצרם, ואף לדחות אותם כליל ללא שום צורך בהסבר או בהנמקה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
  2.7  המשתמש מתחייב לשפות את benyc   בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג’ עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון אלה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג’ כלשהו.
 2. 3. קניין רוחני
  1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל המידע והשירות באתר, לרבות הטקסטים, התמונות, הסימנים המסחריים, האייקונים, הכתבות והוידיאו המתפרסמים באתר הנן של benyc   בלבד, אלא אם צויין ספציפית אחרת.
  3.2 benyc   הינה בעלת זכויות היוצרים בעיצוב האתר, בתוכנת האתר, ובכלל זה בכל היישומים, הקודים, הקבצים הגרפיים והטקסטים.
  3.3 זכויות היוצרים במפות הנן של google maps.
  3.4  התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של benyc  , מראש ובכתב.
  3.5 אין לשנות, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהאתר ו/או לעשות בו כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של benyc  , אלא אם benyc   התירה זאת במפורש בכתב ומראש. .4 אחריות ושיפוי
   4.1 benyc   לא תהיה אחראית לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר.
  4.2 benyc   אינה אחראית ואינה מבטיחה כי גוף בלתי מורשה לא ישיג גישה למידע אשר נמסר על ידי המשתמשים ו/או ישים ידו על מידע זה. המשתמש באתר נוטל על עצמו מלוא האחריות והסיכון הנוגעים לשימוש במערכת ו/או ברשת האינטרנט ו/או בכל מכשיר אחר של המשתמש אשר באמצעותו המשתמש מבקר באתר.
  4.3  benyc   איננה מתחייבת כלפי המשתמשים לזמינות ו/או לתקינות האתר ו/או לנגישות למידע באתר בכל עת או לכך, שבעת השימוש לא ייגרמו הפרעות או תקלות באתר בין אם בגללה ובין אם בגלל גורם אחר, לרבות תקלות ו/או הפרעות ברשת האינטרנט.
  4.4 המשתמש ישפה את benyc  , עובדיה, מנהליה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט כתוצאה מהפרת הוראות תקנון אלו, כולן או חלקן, או כתוצאה מתביעה או דרישה של צד ג’ כלשהו בקשר עם שימוש באתר על ידי המשתמש.
 3. 5. הגבלת אחריות

5.1   היעדר אחריות benyc   בגין מוצרים ו/או שירותים אשר נרכשים באמצעות קישורים מאתר benyc   ו/או במסגרתו- benyc   אינה אחראית לכל מוצר ו/או שירות הנרכש באמצעות קישור מהאתר לגורם שלישי ו/או לאתר של צד שלישי. התקשרות כאמור מתבצעת באופן ישיר בין הגולש לבין מספק המוצר ו/או השירות, מבלי כל קשר של benyc   להתקשרות זו ו/או אחריות שלה לעצם אספקת המוצר/השירות ו/או טיבו ו/או איכותו, ו/או עמידתו בתיאור המופיע באתר ו/או התאמתו ו/או עמידתו בהוראות כל דין ו/או בכל דבר אחר הקשור בו ו/או בהתקשרות הישירה שבין הגולש לבין מספק המוצר/השירות.
למען הסר ספק מובהר כי אין בכך שקיים קישור כלשהו באתר benyc   לרכישת מוצר/שירות כלשהו ו/או להתקשרות אחרת כלשהיא בין גולש לבין צד ג’, כדי להטיל על benyc   אחריות כלשהיא ו/או מעורבות כלשהיא במצגים הקשורים בו ו/או בהליך ההתקשרות לרכישתו, ככל שתהא.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקום בו מתבצעת קניה של מוצר ו/או שירות כלשהוא באתר benyc  , אחריותה של benyc   מתמצת בעצם העברת בקשת רכישת השירות/המוצר מהמזמין לספק וזאת בלבד מבלי כל אחריות מעבר לכך.
5.2 benyc   ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
5.3 במידה ונפלה טעות קולמוס או כל טעות אחרת בתום לב בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את benyc   ו/או את הנהלת האתר.
5.4 העדר אחריות למוצרים ושירותים, benyc   ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, אחריות זו, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים למעט במוצרים בהם מצוין אחרת בדף המכירה.
5.5  העדר אחריות לתכנים ותאורי מוצרים, אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר מכירה נמסרו למפעילת האתר ע”י הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים.
5.6 benyc   אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה בשירות שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה ו/או השימוש הסביר.

 .6 דין ומקום שיפוט
6.1 על תנאי השימוש יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל.
6.2 כל חילוקי דעות בכל דבר ועניין הנוגע לתנאי השימוש יובאו להכרעתם של בתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב יפו, ולהם תהיה סמכות השיפוט הבלעדית.

7 . אבטחת מידע
benyc   מנהלת ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע אשר מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית לשרתים שלה. אך למען הסר ספק מובהר בזאת כי benyc   אינה יכולה להתחייב כי האתר הינו חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בו.

 .8 זכות לעיין במידע
כל משתמש זכאי לעיין בעצמו, או באמצעות אפוטרופוס או באמצעות בא כוחו על פי הרשאה בכתב, במידע המוחזק עליו במאגר המידע וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 והוראות כל דין אחר שהינו רלבנטי.